Förbundsstämman

Förbundsstämman är det högsta beslutande organet i en ideell organisation. Hos Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund hålls förbundsstämma vartannat år.

Till förbundsstämman får varje organisationsmedlem utse ett ombud och därutöver ett ombud för varje påbörjat 500-tal enskilda medlemmar inom organisationen. Varje ombud har en röst.

Vid förbundsstämman har alla medlemsorganisationers enskilda medlemmar rätt att delta och yttra sig men inte att delta i besluten om man inte är utsedd till ombud.

På stämman behandlas motioner från medlemsföreningarna. Stämman tar beslut om föregående års verksamhet och kommande års inriktning. Stämman beslutar också om styrelsens ansvarsfrihet och stämman väljer ny styrelse fram till nästa stämma.

Nästa förbundsstämma hålls 24-25 maj 2019.